FLASH NEWS
FLASH NEWS
Saturday, April 01, 2023

“Messenger แอพพลิเคชั่น ที่ทุกคนให้ความนิยมมากที่สุดในการติดต่อสื่อสาร”

Messenger ปัจจุบันนี้สังคมไทยได้กล้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์อย่างเต็มรูปแบบ คือ การที่สังคมไทยได้รับเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการดำรงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีเครื่องอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ หรือระบบเทคโนโลยีในด้านการอุปโภคบริโภค แต่ที่ขาดไม่ได้และสำคัญเป็นอย่างยิ่ง นั่นก็คือ ระบบเทคโนโลยีเพื่อการติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ Messenger สุดฮิตในการติดต่อสื่อสาร…