FLASH NEWS
FLASH NEWS
Friday, March 31, 2023

จอภาพ (Monitor)

จอภาพ (Monitor) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นใช้ในการทำงานใช้ในการติดต่อสื่อสารหรือว่าใช้เพื่อความบันเทิงนั่นเอง ซึ่งโลกปัจจุบันได้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นทำให้อุปกรณ์ต่าง ๆ มีความหลากหลายและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งวันนี้ที่เราจะนำมาให้ทุกคนรู้จักกันนั่นก็คือจอภาพ (Monitor) ซึ่งเป็นจอของคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันในปัจจุบัน ลักษณะของ จอภาพ (Monitor) ลักษณะของจอภาพ (Monitor) หรือจอคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแสดงผลที่เรารู้จักกันและมีความสำคัญมาก…